Mērķis

Sekmēt audzēkņu emocionālo, intelektuālo un fizisko attīstību. Nodrošināt pamatzināšanu apguvi laikmetīgajā dejā un baletā, tiecoties uz augstvērtīgu un kvalitatīvu māksliniecisko sniegumu, estētisko un tikumisko principu ievērošanu. Veicināt audzēkņos radošumu, patstāvību un dejot prieku.

Uzdevumi

·      Veidot praktiskas iemaņas dejā (ievads baletā un laikmetīgās dejas tehnikā);

·   Iepazīstināt ar dejas terminoloģijas pamatiem (vienkāršāko baleta kustību un pozīciju nosaukumi, izplatīti laikmetīgās dejas tehnikas kustību nosaukumi);

·      Veidot izpratni par telpu un ķermeņa – telpas attiecībām (dažādu dejas figūru (t.s. zīmējumu) un telpas līmeņu apguve);

·     Attīstīt stāju, gaitu, anatomiski pareizas, veselīgas kustības, elpošanu aktīvā kustībā, sīko motoriku, lokanību, līdzsvaru, koordināciju, kā arī ritma, laika un telpas izjūtu un radošumu;

·      Vingrināt audzēkņu koncentrēšanās spēju, uzmanības noturību;

·    Rosināt audzēkņos pašizpausmi improvizācijas uzdevumos, veicināt drošības izjūtas veidošanos, audzēt drosmi mēģināt darīt šķietami sarežģīto, nepazīstamo, neiespējamo;

·       Apmācīt audzēkņus horeogrāfiska materiāla apguvē un patstāvīgā izpildīšanā;

·      Radīt labvēlīgu vidi, veidojot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes.


Nodarbību tematiskais plāns

Nr.Tēmas nosaukumsTēmas izklāsts
1.Stāja un gaitaStājas veidošana, muguras stiprināšana
Vingrinājumi gaitas izkopšanai
Vingrinājumi pēdu un potīšu stiprināšanai un elastībai
2.RitmsRitma vingrinājumi
Uzdevumi mūzikas ritmā/ skaitā
3.TelpaVirzieni
Grafiskie izkārtojumi
Telpas vertikālie līmeņi
Dejas telpas veidošana, sadarbojoties ar grupas biedriem
4.Deja un improvizācijaIevads baletā
Ievads laikmetīgajā dejā
Pamatkustības un to nosaukumi
Horeogrāfijas apguve
Dejas un kustību improvizācija
Ieteikumi un skaidrojumi kustību efektīvai izpildīšanai
5.Ķermeņa koordinācija, līdzsvarsLīdzsvara vingrinājumi, locītavu stabilitāti attīstoši vingrinājumi
Koordinācijas vingrinājumi ķermeņa augšdaļai
Koordinācijas vingrinājumi ķermeņa apakšdaļai
Jaukta tipa koordinācijas vingrinājumi visam ķermenim
6.Spēks, lokanība, veiklībaVingrinājumi vispārējai fiziskajai sagatavotībai
Dinamiskas un statiskas kustību kombinācijas
Sīko motoriku attīstoši vingrinājumi
Ievads akrobātikā atbilstoši vecumam un bērna individuālajām spējām
Stiepšanās vingrinājumi


Programmas īstenošanas plānotie rezultāti

·       Sekmēta bērnu harmoniskas un tikumiskas personības izveide un attīstība;

·       Iegūtas zināšanas un prasmes laikmetīgajā dejā;

·       Iegūta radošas darbības pieredze;

·       Attīstīta muzikalitāte un spēja mūziku saistīt ar kustību, prasme radoši izpausties kustībā un sadarboties ar citiem;

·       Apgūta skatuves kultūra un iegūta konkursu un koncertu pieredze;

·       Radīti zināšanu priekšnosacījumi un prasmes izglītības turpināšanai dejas mākslā;

·       Attīstīta komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošana, sevis disciplinēšana u.c.